phone
728353070
volejte v po-pá: 9 - 18 hod.
writeus
Napište nám

Všeobecné obchodní podmínky DataZtrhu.cz

 1. Úvod
  1. Společnost Dataztrhu.cz s.r.o., IČ 06384234, se sídlem Polská 290/66, 779 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101790, je poskytovatelem softwaru, IT řešení a marketingu (registrované obchodní značky) a provozuje web www.dataztrhu.cz svým smluvním partnerům (odběratelům, smluvním poradcům), služby poskytuje za níže uvedených podmínek. Web www.dataztrhu.cz a služby s ním související slouží ke zprostředkování obchodních příležitostí (kontaktů), poptávek a nabídek a zpřístupňuje kontakty za účelem navázání spolupráce pro Uživatele. Poptávkou se rozumí odeslaný strukturovaný požadavek od uživatele s cílem získat obecné informace ohledně účely zpracování Odhadů tržních cen nemovitostí (dále jen „odhad“) díky propojení (telefonickém i osobním) s Poradci.
  2. Společnost Dataztrhu.cz s.r.o. poskytuje software, informační systém (RealKlient), registrovanou obchodní značku a marketingové služby se značkou související. Tyto služby jsou poskytovány odběratelům (smluvním partnerům). Stejně tak celý web je provozován na základě smluvně daného vztahu (případně placených licencí) pro odběratele.
   Těmito odběrateli (smluvními partnery) jsou společnosti nebo jednotlivé osoby podnikající v oblasti finančního poradenství s oprávněním zprostředkovávat spotřebitelské úvěry (odhad) dle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru, v platném znění (dále jen jako „zákon o spotřebitelském úvěru“). Tyto subjekty jsou držitelé potřebných licencí pro zprostředkovatelskou činnost a jsou registrovány u České národní banky. Tedy společnost Dataztrhu.cz s.r.o. pouze poskytuje software, který spravuje, také doménu www.dataztrhu.cz a poskytuje odběratelům marketingové řešení na míru.
  3. Prohlášení k závaznosti informací – není–li výslovně uvedeno jinak, modelové příklady, kalkulace a výpočty ve všech kalkulačkách na tomto webu jsou orientační a nejsou nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, vyhlášením veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku, veřejnou nabídku ani jakýmkoliv jiným právním jednáním Dataztrhu.cz s.r.o., a to bez ohledu na jeho obsah či označení; pokud kterákoliv část tohoto webu vykazuje obsahové náležitosti jiného právního jednání Dataztrhu.cz s.r.o., je výhradně právně nezávazným informativním sdělením, i pokud tak není zvlášť označena.
  4. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) stanoví základní pravidla, kterými se budou řídit všechny vztahy vzniklé mezi Poskytovatelem a Uživatelem.
 2. Definice Pojmů
  1. Poskytovatel“ znamená společnost Dataztrhu.cz s.r.o., IČ 06384234, se sídlem Polská 290/66, 779 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101790, provozující webové stránky www.dataztrhu.cz. pro svoje odběratele softwaru (smluvní partnery).
  2. Uživatel“ znamená zejména Zájemce, Makléře a dále jakoukoli jinou osobu využívající služeb na Portálu Poskytovatele.
  3. Portál“ znamená webové rozhraní dostupné na adrese www.dataztrhu.cz, které sdružuje obecné informace a data o tržních cenách nemovitostí na území České republiky, které jsou poskytovány Zájemci, a Uživatelům umožňuje vzájemné zpřístupnění kontaktů pro efektivnější realizaci případné obchodní transakce.
  4. Makléř“ znamená, fyzická osoba podnikající nebo zaměstnanec právnické osoby, zabývající se zprostředkováním koupě/prodeje nemovitých věcí ve prospěch Zájemce.
  5. Poradce“ znamená fyzická osoba podnikající v rámci aktivit u některého ze samostatných zprostředkovatelů na trhu (Chytrý Honza a.s., eDO finance a.s.) a vybraných smluvních odběratelů, tedy makléřských a poradenských společností, se specializací na Odhad tržních cen nemovitostí (s oprávněním zprostředkovávat spotřebitelské úvěry).
  6. Zájemce“ znamená koncový zákazník poptávající Odhad aktuální tržní ceny nemovitosti nebo zákazník, jenž zamýšlí nemovitou věc prodat, a který prostřednictvím Portálu poskytl své kontaktní údaje, jakož i údaje o takové nemovitosti.
  7. Odhad o tržních cenách nemovitostí“ (dále také jako Odhad) je zjišťován bez provedení místního šetření nemovitosti, jejíž parametry Zájemce prostřednictvím Portálu zadal, z toho důvodu se Odhadem rozumí orientační kvalifikovaný odhad tržní ceny nemovitosti, bez nároku na úplnou přesnost či aktuálnost, za kterou Poskytovatel nenese žádnou právní či jinou odpovědnost a to ani za případnou újmu, která může Zájemci vzniknout v souvislosti s používáním jakýchkoli informací o odhadované tržní ceně jím zadané nemovitosti.
 3. Účel Portálu
  1. Účelem Portálu je na straně jedné sdružovat Poradce a propojovat se Zájemci. Na straně druhé sdružovat poptávky Zájemců a Makléřů o získání bližších informací ohledně Odhad. Účelem Portálu je dále umožnit rychlejší získání kontaktu na osobu poskytující informace ohledně Odhadu tržních cen nemovitostí. Veškeré informace publikované na tomto webu Poskytovatelem jsou určeny výhradně ke studijním a informativním účelům a v žádném případě je nelze považovat za investiční doporučení, nebo nabídku ve smyslu příslušných právních předpisů.
 4. Registrace Uživatele
  1. Zájemce osobně nebo prostřednictvím Makléře zadá do formuláře dostupného na Portálu podstatné a osobní údaje pro orientační srovnání Odhadů. Těmito údaji jsou – jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, výše úvěru a hodnota nemovitosti.
  2. Pro získání výsledku srovnávače se Uživatel musí seznámit s těmito VOP. Vyjádření souhlasu prostřednictvím políčka „souhlasím s VOP“ je nezbytnou podmínkou pro užívání Portálu.
  3. Uživatel je oprávněn udělit Poskytovateli dobrovolně svůj souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabídky finančního produktu – odhad (dále jen „Souhlas se zpracováním“), a to elektronicky zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“, které se Zájemci zobrazí současně s políčkem pro zadání ověřovacího kódu, který mu byl zaslán v ověřovací SMS zprávě dle odst. 4.4 těchto VOP. Na základě uděleného souhlasu může být Zájemce kontaktován Poradcem s individuální nabídkou Odhad či jiného finančního produktu dle kritérií zadaných Zájemcem ve srovnávači odhadů. Udělení tohoto souhlasu je podmínkou, aby Zájemce mohl být informován a kontaktován Poradcem s konkrétní nabídkou Odhad či jiným finančním produktem na míru a aby o možnostech sjednání Odhad s Poradcem mohl dále jednat.
  4. Po odeslání požadavku k vyhledání Odhad je Uživateli zaslán na uvedené telefonní číslo ověřovací kód, který slouží k ověření totožnosti Uživatele a verifikaci jím zadaného telefonního kontaktu. Ověření identity Zájemce je smluvním požadavkem Poskytovatele, bez ověření není možné srovnání nabídek Odhadů provést.
  5. Uživatel prohlašuje, že údaje uvedené ve formuláři, jsou údaji pravdivými.
  6. Okamžikem dokončení registrace, tj. odsouhlasením těchto VOP a odesláním zadaných údajů stisknutím příslušného tlačítka pro vyhledání Odhad dle zvolených kritérií, je založen smluvní vztah mezi Zájemcem a Poskytovatelem.
  7. Práva a povinnosti ostatních Uživatelů spojených s registrací je upravena dílčími smlouvami uzavřenými s Poskytovatelem.
 5. Pravidla poskytování služby
  1. Uživatel je oprávněn na základě provedené registrace listovat obecnými informacemi zabývající se tématikou Odhadů.
  2. Uživatel dokončením registrace a udělením Souhlasu se zpracováním souhlasí se skutečností, že jím zadané osobní údaje je Poskytovatel oprávněn poskytnout svým smluvním partnerům v souladu s uděleným Souhlasem se zpracováním.
  3. V případě, že registraci ve prospěch Zájemce provedl Makléř, tak tento prohlašuje, že je oprávněn nakládat s osobními údaji Zájemce, a že na výzvu Poskytovatele je schopen předložit souhlas s nakládáním s osobními údaji Zájemce. Takový Makléř má rovněž s Poskytovatelem uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, na základě které je Poskytovatel oprávněn údaje Zájemce zpracovávat.
  4. Webový server, který spravuje webové stránky www.dataztrhu.cz, zasílá na osobní počítač Uživatele, který navštíví tyto webové stránky soubory „cookies“ (textové soubory, které server umísťuje do počítače Uživatele webových stránek a které při každé další návštěvě webových stránek Uživatelem získává zpět na server), pokud Uživatel přijímání těchto souborů povolil ve svém prohlížeči webových stránek. Jedním z důvodů využití souborů „cookies“ je pomoc při shromažďování statistických údajů o návštěvnosti webových stránek, přičemž tyto údaje nikdy nejsou spojeny s osobními údaji Uživatele.
  5. Přijímání souborů „cookies“ dle předchozího odstavce může Uživatel zakázat ve svém prohlížeči webových stránek.
 6. Odpovědnost poskytovatele
  1. Poskytovatel neodpovídá za činnost Uživatelů v souvislosti s využíváním služeb Portálu ani za způsob jeho užívání. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití těchto služeb Uživateli, Poradci či třetími osobami. Poskytovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé Uživatelům či třetím osobám v důsledku užívání či naopak nemožnosti využívání služeb Portálu nebo v souvislosti s nimi. Poskytovatel neodpovídá za plnění povinností v rámci závazků vzniklých mezi Uživateli a Poradci.
  2. Uživatel bere na vědomí. Že Poskytovatel objektivně nemůže zaručit stoprocentní funkčnost ani bezchybnost fungování služeb Portálu, a to s ohledem na technickou náročnost procesů, které v rámci Portálu probíhají.
 7. Vyřizování stížností Uživatelů
  1. Vyřizování stížností Uživatelů zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy info@dataztrhu.cz.
 8. Ceny a poplatky
  1. Využívání všech možností a služeb Portálu Uživatelem je zcela zdarma.
 9. Služba „Klient hledá klienta“
  1. Zájemce je oprávněn doporučit služby Poskytovatele prostřednictvím tlačítka „Doporučit přítele“ jiným potenciálním Zájemcům (dále jen „potenciální klient“), kteří by využívali služeb Portálu, zejména pak svým známým, přátelům, rodině, atd.
  2. Doporučení potenciálního klienta Zájemce provede pomocí zadání kontaktních údajů na svoji osobu zadáním jména, příjmení, telefonického kontaktu a případně e-mailovou adresu a následně uvede jméno, příjmení a telefonický kontakt na potenciálního klienta, kterému chce služby Poskytovatele doporučit. Uvedením kontaktních údajů na potenciálního klienta Zájemce prohlašuje, že k poskytnutí těchto údajů je potenciálním klientem zmocněn.
  3. Za doporučení potenciálního klienta a splnění podmínek uvedených v odst. 9. 4 těchto VOP náleží Zájemci odměna ve formě poukázky na nákup zboží a služeb v hodnotě 1.500,- Kč, přičemž konkrétní specifikaci poukázky Zájemci oznamuje Poskytovatel prostřednictvím Poradce po splnění podmínek dle odst. 9.4 těchto VOP.
  4. Nárok na odměnu Zájemci vzniká po splnění následujících podmínek:
   - k poskytnutí kontaktu potenciálního klienta Poskytovateli je Zájemce zmocněn, přičemž kontakt na potenciálního klienta zadaný Zájemcem musí být pravdivý, úplný, přesný a správný, přičemž tyto skutečnosti Poskytovatel dále ověřuje telefonickým kontaktováním potenciálního klienta,
   - potenciální klient musí Poskytovateli po ověření údajů dle předchozího bodu udělit svůj souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zpracování nabídky Odhad,
   - potenciální klient musí v rámci navazujících jednání s Makléřem uzavřít smlouvu o zprostředkování realitních služeb.
  5. Při splnění podmínek uvedených v odst. 9.4 těchto VOP je Zájemci odměna ve formě poukázky předána osobně nebo případně zaslána na jeho doručovací adresu, kterou sdělí Poskytovateli prostřednictvím Poradce.
 10. Práva a povinnosti
  1. Uživatel prohlašuje že
   - je-li Uživatelem Makléř, prohlašuje, že je zplnomocněn k jednání za Zájemce a byl mu poskytnut souhlas se zpracováním osobních údajů Zájemce pro účely užívání Portálu a zpracování nabídky Odhad,
   - je plně způsobilý k právnímu jednání, a to zejména s ohledem na svůj věk,
   - nebyl zbaven způsobilosti k právnímu jednání, ani mu tato nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito VOP,
   - veškeré údaje, které o sobě při registraci poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
   - že se seznámil s textem těchto VOP a s těmito souhlasí,
   - na základě uděleného Souhlasu se zpracováním je seznámen se skutečností, že jím poskytnuté údaje může Poskytovatel předat/poskytnout Poradcům,
   - pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů, okamžitě toto sdělí Poskytovateli.
  2. Poskytovatel je
   - oprávněn na základě uděleného Souhlasu se zpracováním předat sdělené identifikační údaje Poradci,
   - kdykoliv pozastavit činnost Portálu.
  3. Poskytovatel prohlašuje, že
   - není koncovým dodavatelem finančních produktů-Odhadů,
   - poskytuje v rámci Portálu prostor pro získání obecných informací týkajících se tématu Odhadů dle kritérií Zájemce. Tyto informace jsou pouze orientační a slouží výhradně ke studijním účelům. Poskytovatel propojuje Uživatele pro získání bližších informací o úvěrech s Poradci.
  4. Bližší specifikace práv a povinností Makléře a Poradce je zahrnuta ve zvlášť uzavíraných smlouvách.
 11. Ochrana osobních údajů
  1. Ochrana osobních údajů Zájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s pravidly stanovenými Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).
  2. Informace o zpracování osobních údajů společností Dataztrhu.cz s.r.o. v souladu s Nařízením jsou dostupné na webové stránce Poskytovatele www.dataztrhu.cz.
 12. Doprava a platba

  1. Služba je dodávána prostřednictvím webového potálu https://system.dataztrhu.cz/.
  2. Poskytovatelem platební brány a zpracovatelem plateb je společnost:
   ComGate Payments, a.s.
   Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králové
   platby-podpora@comgate.cz
   (+420) 228 224 267
   https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
  3. Úhrada kupní ceny je možná následujícími způsoby:
  • online převodem pomocí platební brány ComGate

 13. Závěrečná ustanovení
  1. Komunikace mezi Poskytovatelem a Uživateli, Poradci a případnými třetími osobami probíhá výhradně prostřednictvím emailu, na emailové adrese Poskytovatele info@dataztrhu.cz.
  2. Právem rozhodným pro veškeré případné spory vzniklé z tohoto smluvního vztahu je právní řád České republiky.
  3. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
  4. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky VOP vyžadují písemnou formu, přičemž o jejich změně bude objednatel informován prostřednictvím oznámení na Portálu.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2021.