phone
728 353 070
volejte v po-pá: 9 - 18 hod.
writeus
Napište nám

Reklamační řád

 1. Úvod
  1. Tento reklamační řád, v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, upravuje rozsah, podmínky a způsoby uplatnění práva z vadného plnění (dále také jen jako „reklamace“) a práva a povinnosti poskytovatele služeb, společnosti Dataztrhu.cz s.r.o., Peroutková 290/5, Brno-město, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 93271, provozující webové stránky www.dataztrhu.cz (dále jen „DataZtrhu“ nebo též „poskytovatel“) a zájemce služeb v oblasti reklamace zboží a služeb (zboží a služby společně také jako „věc“) poskytovaných DataZtrhuem.
  2. Reklamační řád upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění práva z vadného plnění v souvislosti se zbožím a především službami, na které byla poskytovatelem poskytnuta záruka a které si zájemce se smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, o koupi zboží a služeb pořídil od společnosti DataZtrhu a určuje místa, na kterých může zájemce uplatit reklamaci a požádat o odstranění vady, která se na věci vyskytla po jejím převzetí zájemcem či kterou věc již měla při převzetí zájemcem, dále upravuje související práva a povinnosti společnosti DataZtrhu a zájemce.
  3. Definice pojmů, která je použita v obchodních podmínkách společnosti DataZtrhu se stejně použije i v tomto reklamačním řádu.
  4. Poskytovatel je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), přičemž ke službám poskytovaným poskytovatelem za úplatu je tento povinen připočítat DPH v zákonné výši. Daňové identifikační číslo poskytovatele: CZ05044308.
 2. Odpovědnost a povinnosti společnosti DataZtrhu
  1. Poskytovatel odpovídá zájemci za to, že jím pořízená služba splňuje následující požadavky:
   • a) má požadovanou kvalitu a užitkové vlastnosti, výrobcem udané provozně technické parametry a její použití k určenému účelu bylo schváleno v souladu s příslušnými všeobecně závaznými právními předpisy na území České republiky;
   • b) splňuje požadavky na zdravotní, hygienické a jiné podmínky v souladu s všeobecně závaznými právními předpisy;
   • c) je bez vad;
   • d) byla zájemci poskytnuta za cenu, kterou měla v okamžiku prodeje, a tato cena byla zájemci správně účtována.
  2. Odpovědnost poskytovatele dle odstavce 1 se ve stejném rozsahu vztahuje rovněž na zboží a služby zakoupené zájemcem za sníženou cenu v rámci cenového zvýhodnění (akce), na které byla zájemci poskytnuta sleva z jejich spotřebitelské ceny a v rámci které je takový prodej vázaný na splnění zvláštních podmínek či podmínek dohodnutých mezi společností DataZtrhu a zájemcem.
  3. Poskytovatel je povinen vydat zájemci doklad o koupi věci či pořízení služby tak, jak určují závazné právní předpisy. Vyžaduje-li to povaha věci, poskytovatel zájemci vydá také záruční list a písemný návod.
  4. Umožňuje-li to povaha prodávané věci či poskytované služby, poskytovatel je povinen na žádost zájemce vyzkoušet její funkčnost již v okamžiku prodeje.
 3. Práva z vadného plnění
  1. Zájemce je oprávněn uplatnit u poskytovatele práva z vad, jež se vyskytnou u jím zakoupeného zboží nebo služeb.
  2. Právo na reklamaci vady, kterou má zboží či služba v okamžiku anebo po jejich převzetí zájemcem, je zájemce oprávněn uplatnit nejpozději do uplynutí dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží (dále jen „záruční doba“), v opačném případě toto právo zaniká.
  3. Právo z vady u věcí podléhajících rychlé zkáze je zájemce povinen uplatnit nejpozději v den následující po dni, v němž došlo ke koupi, v opačném případě toto právo zaniká.
  4. Poskytovatel odpovídá zájemci za vady zboží či služby:
   • které existovaly při převzetí věci zájemcem,
   • nebo jež se vyskytly po převzetí věci v průběhu záruční doby dle čl. 3.2 tohoto reklamačního řádu.
  5. Poskytovatel neodpovídá zájemci za vady zboží či služeb:
   • jež vznikly nebo byly zájemcem uplatněny až po uplynutí záruční doby;
   • v případě, že zájemce neprokáže poskytovateli dokladem či jiným dostatečně prokazatelným způsobem, že reklamované zboží či službu zájemce koupil od poskytovatele a že doposud neuplynula záruční doba;
   • uplatní-li zájemce práva z vadného plnění až po uplynutí záruční doby, neprokáže-li předložením záručního listu či jiným dostatečně prokazatelným způsobem, že mu byla poskytovatelem poskytnuta delší záruční doba;
   • které byly na věci způsobeny zájemcem nebo třetí osobou nebo jež vznikly nezávisle na jejich jednání v důsledku vyšší moci;
   • vzniknuvší nesprávným způsobem použití věci anebo použitím věci k jinému účelu než k jakému je věc určena;
   • jež vznikly v důsledku nedodržení pokynů a výslovných upozornění poskytovatele nebo byly způsobeny zájemcem při skladování, používání či uložení věci v nevhodném prostředí.
 4. Záruční doba
  1. Záruční doba je dvacet čtyři (24) měsíců a plyne ode dne převzetí věci zájemcem.
  2. Je-li na věci, jejím obalu nebo v návodu k ní přiloženém označena jiná lhůta k použití, záruční doba se prodlužuje či zkracuje na tuto lhůtu.
  3. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu jejich vad je záruční doba stanovená na dvacet čtyři (24) měsíců, přičemž práva z vadného plnění není možné uplatnit v rozsahu vad, kvůli nimž byla nižší cena ujednána.
  4. Při prodeji použité věci je záruční doba stanovená na dvanáct (12) měsíců, přičemž práva z vadného plnění není zájemce oprávněn uplatnit kvůli vadám odpovídajícím míře užívání nebo opotřebení, které věc měla při převzetí zájemcem.
  5. Poskytovatel je oprávněn poskytnout záruku i nad rozsah stanovené záruční doby, přičemž podmínky a rozsah jejího poskytnutí musí být uvedeny na dokladu o prodeji nebo na záručním listě.
 5. Záruční podmínky
  1. Zájemce je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění v kterékoli z provozoven poskytovatele prostřednictvím pověřených zaměstnanců poskytovatele či vedoucího provozovny. Toto ustanovení se neuplatní v případě, je-li zboží zájemci zasíláno, přičemž v takovém případě je zájemce oprávněn uplatnit práva z vadného plnění v místě určeném poskytovatelem a uvedeném na dokladu, který poskytovatel k zásilce přiloží.
  2. Nevyřeší-li poskytovatel reklamaci zájemce ihned, vydá zájemci písemné potvrzení o obdržení reklamace (reklamační protokol), jež obsahuje identifikaci poskytovatele a zájemce, název, množství a případné příslušenství reklamované věci, popis vady, požadovaný způsob řešení reklamace a přibližný termín vyřešení reklamace.
  3. Není-li reklamace poskytovatelem uznána, je poskytovatel povinen vydat zájemci písemný doklad obsahující důvody, pro něž byla reklamace odmítnuta.
  4. Uplatní-li zájemce řádně reklamaci a tato není poskytovatelem uznána, přičemž zájemce má za to, že existuje důvod, pro který je neuznání reklamace či postup poskytovatele při reklamaci v rozporu s tímto reklamačním řádem nebo platnými právními předpisy, zájemce je oprávněn zaslat poskytovateli písemnou stížnost týkající se způsobu a postupu při reklamaci.
  5. Vznikne-li zájemci v souladu s tímto reklamačním řádem či dotčenými právními předpisy povinnost převzít si reklamované zboží od poskytovatele nebo jej poskytovatel vyzve k převzetí reklamovaného zboží, je zájemce povinen je převzít bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy mu tato povinnost vznikne. Nepřevezme-li zájemce zboží v této lhůtě, stává se věc předmětem smlouvy o skladování ve smyslu ustanovení § 2415 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel je oprávněn zájemci účtovat skladné ve výši 100,- Kč za každý započatý den a nepřevezme-li zájemce věc do 30 dní, je poskytovatel oprávněn věc prodat za cenu, na kterou následně započte skladné ve smyslu tohoto odstavce a ostatní své pohledávky vůči zájemci.
 6. Uplatnění reklamace
  1. Zájemce je oprávněn uplatnit reklamaci u poskytovatele ústně, písemně, telefonicky, faxem či prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.
  2. Při uplatnění reklamace zájemce předloží poskytovateli také pokladní či jiný obdobný účetní doklad, případně také poskytovatelem potvrzený a nepozměněný záruční list či jiné doklady vyžádané poskytovatelem dle potřeby, z nichž je zřejmé, že daná věc byla zakoupena u poskytovatele a že záruční doba poskytnutá poskytovatelem k uplatnění reklamace ještě neuplynula.
  3. Mimo povinnost uvedenou v odstavci 2 výše je zájemce povinen předložit poskytovateli rovněž věc, jež je předmětem reklamace, nebo, není-li to s ohledem na všechny okolnosti možné, předložit poskytovateli důkaz o vadě, která je předmětem reklamace.
  4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, zájemce je oprávněn:
   • a) požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady či dodáním chybějící věci,
   • b) požadovat odstranění vady opravou věci,
   • c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny,
   • d) odstoupit od smlouvy.
  5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, zájemce je oprávněn požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
  6. Zájemce sdělí poskytovateli, jaké právo dle odstavce 4 nebo 5 výše si zvolil, a to již při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu není zájemce oprávněn měnit bez souhlasu poskytovatele.
  7. Poskytovatel zboží zájemci reklamuje v přiměřené lhůtě, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává čas nezbytný k odbornému posouzení reklamované vady v rozsahu nejdéle třiceti (30) dní.
  8. Uplatnil-li zájemce vady:
   • a) v průběhu prvních dvanácti (12) měsíců od koupě či poskytnutí služby, poskytovatel posouzení, jež poskytovatel provede na své vlastní náklady;
   • b) po uplynutí dvanácti (12) měsíců od koupě či poskytnutí služby a poskytovatelreklamaci zamítne, uvede poskytovatel v dokladu o vyřízení reklamace, kde může zájemce reklamovanou věc předložit k odbornému posouzení. Prokáže-li se odborným posouzením, že poskytovatel je zodpovědný za vadu, může zájemce reklamovat věc znovu; v průběhu odborného posuzování záruční doba neplyne. Poskytovatel je povinen zájemci uhradit do 14 dní ode dne opětovně uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na provedené odborného posouzení. Poskytovatel není oprávněn takto opětovně uplatněnou reklamaci zamítnout.
  9. Není-li poskytovatel schopen dodat po provedené reklamaci zájemci novou věc z důvodu její nedostupnosti, vrátí zájemci kupní cenu.
  10. V případě odstranění vady opravou věci bude věc opravena v záruční době bezplatně a bez zbytečného odkladu. Jedná-li se však o takovou vadu, již není možné odstranit, zájemce má právo na výměnu věci nebo vrácení kupní ceny.
  11. Namísto odstranění vady věci je zájemce oprávněn požadovat dodání nové věci, popř. její součásti, nevzniknou-li tím poskytovateli nepřiměřené náklady v poměru ke kupní ceně věci nebo závažnosti vady.
  12. Dodá-li poskytovatel po provedené reklamaci zájemci novou věc, záruční doba plyne novu ode dne převzetí nové věci.
 7. Zvláštní podmínky reklamace při dodání věci zásilkou a uzavření smlouvy na dálku
  1. Je-li věc zájemci zasílána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele (dále jen „doručovatel“), zájemce je povinen uplatnit reklamaci sepsáním protokolu o poškození převzaté zásilky v okamžiku jejího převzetí od doručovatele, nebo odmítnout převzetí takto poškozené zásilky, v opačném případě zájemce nemá nárok na uplatnění reklamace u poskytovatele z výše uvedeného důvodu.
  2. Zájemce je povinen věc podle svých možností prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci za účelem zjištění případných vad či nekompletnosti dodané věci a případné vady oznámit poskytovateli do 48 hodin od převzetí zásilky. Převzetím zásilky se okamžik, kdy ji doručovatel odevzdá zájemci.
  3. V případě uplatnění reklamace u věci zasílané prostřednictvím doručovatele je zájemce povinen oznámit zjištěné vady poskytovateli písemně spolu s uvedením nároku, který v důsledku zjištěných vad uplatňuje. Reklamovanou věc zašle poskytovateli spolu s písemným oznámením (či spolu s reklamačním protokolem dostupným na webové stránce poskytovatele) na adresu uvedenou v dokladu (faktuře) přiloženému k zásilce, případně může reklamaci na stejné adrese uplatnit osobně.
 8. Neoprávněná reklamace
  1. Za neoprávněnou se považuje reklamace, kterou zájemce reklamuje vady věci, jež nevyplývají ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zájemcem, jsou v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy či dobrými mravy, nebo se skutečnosti uplatněné zájemcem při reklamaci nezakládají na pravdě, případně je reklamace uplatněna po uplynutí záruční doby.
 9. Všeobecné reklamační podmínky
  1. V případě, že zájemce odstoupí od smlouvy uzavřené s poskytovatelem, ruší se tento závazek od počátku a smluvní strany jsou povinny vrátit si vše, co si v průběhu trvání tohoto vztahu poskytly.
  2. V případě, že ze strany zájemce nebo poskytovatele dojde k výpovědi uzavřené smlouvy a pokud poskytovatel bude ke dni ukončení smlouvy evidovat u zájemce nevyčerpaný kredit, je poskytovatel povinen mu příslušnou částku za nevyčerpaný kredit vrátit, přičemž v případech, kdy byl kredit hrazen prostřednictvím platebního rozhraní ComGate, započítají se na vrácenou částku náklady za vrácení platby dle aktuálního sazebníku poplatků poskytovatele platebního rozhraní ComGate dostupné na webových stránkách: https://www.comgate.cz/sazebnik-platebni-brany.
 10. Všeobecné reklamační podmínky
  1. Tento reklamační řád neupravuje odpovědnost poskytovatele za vady na věci v případech, kdy k převodu anebo přechodu věci z vlastnictví poskytovatele do vlastnictví jiného subjektu došlo na základě jiné právní skutečnosti, než je koupě. Dále se nevztahuje na případy, kdy poskytovatel poskytl jinému subjektu věc v souvislosti s jejím zkušebním či přechodným používáním a nedošlo k převodu vlastnictví. V těchto případech se postupuje dle příslušné smlouvy či jiného právního aktu, na základě kterého daný vztah vznikl.
  2. Další práva a povinnosti neupravená tímto reklamačním řádem se řídí obecně závaznými právními předpisy, a to zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2021.